Hem

Tjänster
TELEFONI
Bredband
Webhotell
E-post tjänster
Domänregistrering
Blanketter
Beställ
Abonnentservice
Feedback
Företagsinfo
Huvudsidan

Ymex allmänna villkor för bredband (2004-05-25)
1. DEFINITIONER
Operatör Med operatör avses Ymex AB (556514-5157)
Bredbandsanslutning En fast uppkoppling till det globala Internet via Radiolänk eller fast         ledning (xDSL, Fiber mfl)
2. ALLMÄNT
Dessa villkor reglerar användningen av tjänsten Bredbandsanslutning. Vid ingående av avtal krävs att privatpersonen är myndig. Avtal skall anses ha träffats i och med att kunden undertecknar avtal. Operatören förbehåller sig rätten att neka kund avtal efter kreditprövning eller då kund tidigare ej följt överenskomna villkor för tjänst. Avser avtalet anslutning via ett fastighetsnät förutsätts att detta nät är i funktiondugligt skick och att gällande avtal finns mellan Operatören och fastighetsägare som ger Operatören rätt att installera och underhålla utrustning för anslutningen och tjänsten samt nyttja ev. fastighetsnät. Upphör avtal med fastighetsägaren att gälla avslutas vid samma tidpunkt ingånget avtal för Bredbandsanslutningen.

3. TJÄNSTENS OMFATTNING
I tjänsten ingår anslutning till Internet via Operatörens nät, personlig hemsida och e-post. Kunden tilldelas ett utrymme för elektronisk post om 30 Mb. Storleken på ett enskilt mail får max uppgå till 10 Mb. Operatören äger rätt att radera oläst e-post äldre än 60 dagar. e-postadresser ingående i tjänsten är personlig och Operatören förbehåller sig rätt att neka och ta bort olämpliga och stötande e-postadresser. Kunden ansvarar själv för överföring av information till sin personliga hemsida. Personlig hemsida får ej anslutas till egen domän, vare sej direkt eller indirekt. Tjänsten har lokalt en anslutningshastighet mellan 0.5 Kbps och 10 Mbps. Kapacitet mot Internet delas av anslutna hushåll. Specifik hastighet mot Internet garanteras ej.

4. ANSLUTNING
Anslutning anses slutförd när denna meddelats ’upprättad’ av Operatörens personal. Operatören har funktionsansvar fram till avtalad avlämningspunkt. Överlämningspunkt i trådlöst nät avser basstation för trådlöst nät. Kund i fastighetsnät svarar själv för nödvändig utrustning för anslutning till fastighetsnätet. För kund i trådlöst nät tillhandahåller Operatören transmissionsutrustning.

Kund erhåller 1 st IP-adress vilket ger 1 st användare möjlighet att använda tjänsten vid varje tillfälle. IP-adressen är inte alltid publik och fast utan kan vara intern inom Operatörens nät och dynamisk. Anslutningen får ej användas för publicering av information i nätet. De inloggningsuppgifter och koder som operatören lämnar till kunden för att upprätta anslutningen är personliga och får ej tillställas tredje person. Nätets konstruktion är uppbyggt i det huvudsakliga syftet att erbjuda surfning och e-post och kan ej jämställas med fast publik anslutning. Detta medför exempelvis att tjänster hos vissa operatörer samt viss utrustning och programvara som kräver publik adress ej kan nyttjas.

5. AVGIFTER
Operatören förbehåller sej rätten efter kreditprövning neka kund att teckna tjänst eller att kräva förskott alternativt deponi. En högsta kredit sätts för kunder med rörliga kostnader. Storleken på krediten bedöms och sätts individuellt. Avgifter utgår enligt vid var tid gällande prislista för tjänsten. Fasta avgifter faktureras i förskott, rörliga avgifter i efterskott. Höjning av avgift och/eller tilläggsavgifter skall aviseras i förtid senast 30 dagar i förväg. Operatören har dock rätt att omedelbart höja avgiften utan avisering om höjningen direkt kan hänföras till förändrad momssats, skatt, valutakurs eller liknande omständighet utom Operatörens kontroll.
Avgiftssänkning behöver ej aviseras. Vid höjning av avgift har kund rätt att skriftligen, senast då ändringen träder ikraft, säga upp avtalet. Om kund inte kan nyttja beställd tjänst på grund av omständigheter utom Operatörens kontroll skall detta inte befria kunden från skyldighet att betala avgiften. Vid betalning efter förfallodag debiteras avtalad dröjsmålsränta med 24% samt lagstadgad påminnelseavgift. Anslutning kan stängas efter sista betalningsdag till dess betalning erhållits. Vid utebliven betalning äger operatören rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och stänga tjänsten.
Avisering sker per e-post eller fax utan extra kostnad. Önskas avisering per post tillkommer en aviavgift på fn 12 kr för varje avisering.

6. BETALNING
Betalning skall vara Operatören tillhanda inom den tid som anges på respektive faktura. För trådlöst abonnemang där transmissionutrustning tillhandahålls av Operatören, erlägges anslutningavgifter kontant vid överlämnande av utrustning eller i förskott. Förskottsbetalning kan ske till av operatören angivet post- eller bankgirokonto eller via postförskottspaket (Postförskottsavgift tillkommer). Vid fastighetsanslutning faktureras anslutningsavgiften efter genomförd anslutning. Vid försenad betalning har Operatören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Vidare har Operatören rätt att stänga av tjänsten till dess full betalning skett. Om kunden helt eller delvis dröjer med betalning efter på påminnelsen angiven tid äger Operatören rätt att omedelbart, skriftligen säga upp avtalet för tjänsten samt slutfakturera kund. Kund skall snarast, dock innan fakturans förfallodag, meddela Operatören om fakturan anses felaktig. Sker detta inte inom denna tid förlorar kunden rätten att invända mot fakturan.

7. VIDAREFÖRSÄLJNING
Kunden har inte rätt att vidareförsälja anslutning avseende avtalad tjänst utan skriftligt samtycke från Operatören

8. AVTALSPERIOD
Avtalsperioden inleds i och med tjänstens aktiverande och gäller för period enligt hyresavtal. Hyresavtalet förlängs sedan automatiskt med samma period. Uppsägning, skall för att vara giltig, ske skriftligen och vara operatören tillhanda senast 1 månad före innevarande avtalsperiods utgång.

9. ANMÄLNINGSPLIKT
Om kund flyttar, önskar ändra eller säga upp sitt avtal med Operatören åligger det kund att snarast anmäla detta till Operatören. Kund erhåller skriftlig bekräftelse från Operatören på anmäld förändring. För det fall att avtalet sägs upp och kund flyttar från tidigare adress åligger det kund att meddela ny adress för slutfakturering. Om kund flyttar till ny bostad som också täcks av Operatörens fastighets eller trådlöst radiolänknät, kan avtalet flyttas till denna bostad men ny anslutningsavgift kan tillkomma.

10. OPERATÖRENS UTRUSTNING
Den transmissionsutrustning som tillhandahålls av Operatören, ex. transmissionkort, antenn, ethernet-adapter utgör Operatörens egendom, om inte annat avtalats. Utrustning får inte utan Operatörens skriftliga tillstånd överlåtas, hyras ut eller på annat sätt lämnas till tredje part. Kund har inte heller rätt att utan Operatörens tillstånd göra ingrepp, ändringar eller tillägg avseende utrustningen eller dess konfiguration. Kund svarar för att utrustning tillhandahållen av Operatören förvaras och används aktsamt. Om tillhandahållen utrustning skadas har Operatören rätt till ersättning för reparation, inklusive installationskostnad och frakt. Om utrustningen förkommer har Operatören rätt till ersättning enligt punkt 15 - angående utrustning som inte återlämnas. Vid inbrott, brand eller liknande händelse åligger det kunden att inge polisanmälan och anmälan till försäkringsbolag samt lämna skälig medverkan. Erhåller kunden från en försäkring ersättning för den inträffade skadan, skall sådan ersättning tillfalla Operatören.

11. DRIFT OCH UNDERHÅLL
Eventuella driftsavbrott eller fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Operatören ansvarar ej för driftsavbrott i kunds utrustning eller fastighetsägt nät. Operatören förbehåller sej rätten att debitera kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa. Kund är skyldig att omedelbart urkoppla utrustning som stör eller överbelastar Operatörens nät. Operatören garanterar ej specifik svarstid på personlig hemsida. Säkerhetskopiering sker ej på personlig hemsida och e-post. Operatören förbehåller sej rätten att när som helst uppgradera och byta utrustning eller transmissionsteknik om omständigheter påkallar detta. Innebär sådan ändring att kunds tjänst försämras har denne rätt att säga upp sitt abonnemang omedelbart.

12. KUNDENS ANSVAR
Kunden är ansvarig för innehållet på sin webplats och i den information han utbyter via e-post eller nyhetsinlägg. Har utrustning anslutits i strid mot punkt 8 ovan, är kund ansvarig för den skada som därigenom uppkommer. Detta gäller även registrerad utrustning som stör datatrafiken och som kund trots uppmaning inte omedelbart kopplat ur.

13. OPERATÖRENS ANSVAR
Operatören ansvarar ej för fel i programvara, ej utvecklad av Operatören, som distribueras tillsammans med tjänsten. Operatören ansvarar vidare ej för fel i den av Operatören utsända utrustningen som orsakats av kunden. Kunden skall omedelbart efter felets upptäckt anmäla detta till Operatören. Operatören ansvarar ej för skador på kundens utrustning till följd av installation av utrustning levererad av Operatören. Operatörens ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom försummelse av Operatören. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t ex förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. Framställs inte krav på skadestånd inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, förlorar kund rätten att göra kravet gällande. Operatören ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som drabbar kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknade.

14. OTILLBÖRLIGT NYTTJANDE
Operatören har rätt att med omedelbar verkan, utan återbetalningsskyldighet, säga upp avtalet och stänga tjänsten om kunden nyttjar tjänsten på otillbörligt sätt. Kunden ansvarar även för att detta efterlevs av dess anställda eller andra som har möjlighet att genom kunden nyttja tjänsten. Som otillbörligt räknas framförallt olaglig verksamhet, men även opassande eller stötande verksamhet såsom spamming och mailbombning (massutskick via e-post till mottagare som ej i förväg givit sitt medgivande), webplats med pornografiskt innehåll, obehörigt eller försök till obehörigt utnyttjande/åtkomst av/till datorresurser hos Operatören såväl som hos andra, samt förstörelse/förvanskning eller försök till sådan hos operatören eller andra inom Internet genom operatörens nät.

15. AVTALETS UPPHÖRANDE
Om detta avtal upphör att gälla, oavsett orsak, skall kunden på egen bekostnad senast sju (7) dagar efter avtalets upphörande, återlämna av Operatören tillhandahållen utrustning. Av Operatören erhållet emballage bör användas vid återlämnandet av utrustningen. Vid förlust av emballage erhålls ett nytt mot avgift. Om utrustning skadas på grund av användande av annat, än av Operatören erhållet, emballage gäller vad som sägs ovan under punkten 10 angående skadad utrustning. Väljer kunden att återlämna utrustningen postledes, skall detta ske genom rekommenderad försändelse. Om utrustning inte återlämnas inom i föregående stycke angiven period, har Operatören rätt att fakturera kunden med ett belopp motsvarande värdet på ej återlämnad utrustning, dock högst tretusen (3.000) SEK. Ingen återbetalning sker av eventuell erlagd fast avgift vid uppsägning av avtalet. I förekommande fall krävs adapter för att ansluta transmissionskort av typ PCMCIA-kort till stationär dator (PCMCIA till PCI/ISA adapter), denna kan tillhandahållas av operatören till extra kostnad, men kvarstår i användarens ägo även efter avtalets upphörande.

16. ÄNDRINGAR
Alla ändringar i och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga ske skriftligen. Ändring i eller tillägg till dessa villkor träder i kraft i enlighet med det meddelande av de nya villkoren som tillställs abonnenten. Om abonnenten inte godkänner ändring eller tillägg skall denne senaste 1 månad före de nya villkorens ikraftträdande säga upp avtalet. I annat fall anses abonnenten ha godkänt de nya villkoren.

17. OGILTIGA AVTALSVILLKOR
Om något villkor i detta avtal skulle vara ogiltigt, skall återstående villkor gälla oförändrade.

18. BRISTANDE UPPFYLLELSE MM
Oavsett vilka påföljder endera parten har rätt till gentemot den andre för brytande av eller utebliven fullgörelse av detta avtal, skall var och en av parterna ha rätt att: a) omgående bryta kontraktet såvida inte den felande parten upphör med avtalsbrottet och verkställer full rättelse inom en månad efter påpekandet från den andra parten med hänvisning till denna punkt. b) omedelbart häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar förhandlingar med borgenär om ackord, eller på grund av utmätning, betalningsinställelse eller andra omständigheter kan antas vara på obestånd

19. ANSVARSBEGRÄNSNING (FORCE MAJEURE)
Operatören ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data, felaktiga leveranser av data eller omständigheter av likartat slag. Operatören skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av operatörens åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som operatören inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

20. UTTÖMMANDE REGLERING
Detta dokument (avtalet) reglerar parternas samtliga villkor beträffande de av Operatören tillhandahållna
tjänsterna.

21. ERSÄTTNING VID UTEBLIVEN UPPSÄGNING
Med undantag för när detta avtal hävs eller eljest upphör på grund av kontraktsbrott från endera parten äger ingendera parten rätt till ersättning av den andre på den grunden att förlängning av avtalet ej kommer till stånd.

22. TVISTER
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol varvid Härnösands Tingsrätt skall vara behörig domstol.

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.

 


Senast uppdaterad december 20, 2013 09:37
© 2000 Ymex AB. All rights reserved. Terms of Use.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.